Νομική Αναφορά

Νομικές ειδοποιήσεις και πολιτική απορρήτου

 

Η εταιρεία Hedonist Labs, ανησυχώντας για τα δικαιώματα των ατόμων, ιδιαίτερα όσον αφορά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, και με την επιθυμία για διαφάνεια με τους πελάτες της, έχει εφαρμόσει μια πολιτική που καλύπτει όλες αυτές τις διαδικασίες επεξεργασίας, τους σκοπούς που επιδιώκονται από τους τελευταίους καθώς και μέσα δράσης που διατίθενται στα άτομα, ώστε να μπορούν να ασκούν με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματά τους. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο: https://www.cnil.fr/

 

Η συνέχιση της περιήγησης σε αυτόν τον ιστότοπο συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων διατάξεων και όρων χρήσης. 

Η τρέχουσα ηλεκτρονική έκδοση αυτών των όρων χρήσης είναι η μόνη εκτελεστή για όλη τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου και έως ότου την αντικαταστήσει μια νέα έκδοση.


Άρθρο 1 - Νομικές διατάξεις


1.1 Ιστότοπος (εφεξής "ο ιστότοπος"):

 

Εργαστήρια Χαιδευτών

 

1.2 Εκδότης (εφεξής «ο εκδότης») : 

 

Hedonist Labs SAS με κεφάλαιο 5.000€

της οποίας η έδρα βρίσκεται: 10 Rue de la Paix 7500 PARIS

εκπροσωπούμενος από τον Anthony Fleury, υπό την ιδιότητά του ως Γενικού Διευθυντή

εγγεγραμμένος στο RCS of Paris 884 875 295

Αριθμός τηλεφώνου: 0618274923

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hedonistlabs.co

 

1.3 Κεντρικός υπολογιστής (εφεξής «ο οικοδεσπότης») : 

 

Το Hedonist Labs φιλοξενείται από το Shopify, με έδρα στην οδό 151 O'Connor, RDC Ottawa, Καναδάς.
 

 

Άρθρο 2 - Πρόσβαση στην ιστοσελίδα


Η πρόσβαση στον ιστότοπο και η χρήση του προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και τις πληροφορίες ή τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν για εμπορικούς, πολιτικούς, διαφημιστικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε μορφή εμπορικής παρότρυνσης, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Άρθρο 3 - Περιεχόμενο της ιστοσελίδας


Όλες οι μάρκες, φωτογραφίες, κείμενα, σχόλια, εικονογραφήσεις, κινούμενες ή μη εικόνες, ακολουθίες βίντεο, ήχοι, καθώς και όλες οι εφαρμογές υπολογιστή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και γενικότερα όλα τα στοιχεία που αναπαράγονται ή χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποτελούν την πλήρη και πλήρη ιδιοκτησία του εκδότη ή των συνεργατών του. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, χρήση ή προσαρμογή, σε οποιαδήποτε μορφή, όλων ή μέρους αυτών των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών υπολογιστή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του εκδότη, απαγορεύεται αυστηρά. Το γεγονός ότι ο εκδότης δεν κινεί διαδικασία μόλις λάβει γνώση αυτών των μη εξουσιοδοτημένων χρήσεων δεν συνιστά αποδοχή των εν λόγω χρήσεων και παραίτηση από τη δίωξη.


Άρθρο 4 - Διαχείριση της ιστοσελίδας


Για τη σωστή διαχείριση του ιστότοπου, ο εκδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή:

-  να αναστείλει, να διακόψει ή να περιορίσει την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος του ιστότοπου, να διατηρήσει την πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών του Διαδικτύου.

-  διαγράψτε οποιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της ή να παραβιάζουν τους εθνικούς ή διεθνείς νόμους·

-  να αναστείλετε τον ιστότοπο για να κάνετε ενημερώσεις.


Άρθρο 5 - Ευθύνες


Ο εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση αποτυχίας, βλάβης, δυσκολίας ή διακοπής της λειτουργίας, εμποδίζοντας την πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε μία από τις λειτουργίες του.

Το υλικό σύνδεσης ιστότοπου που χρησιμοποιείτε είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Πρέπει να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του εξοπλισμού σας και των δικών σας δεδομένων, ιδιαίτερα από επιθέσεις ιών μέσω του Διαδικτύου. Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους ιστότοπους και τα δεδομένα που συμβουλεύεστε.

 

Ο εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση νομικής διαδικασίας εναντίον σας:

- λόγω της χρήσης του ιστότοπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας προσβάσιμης μέσω Διαδικτύου,

- λόγω της μη συμμόρφωσής σας με αυτούς τους γενικούς όρους.

 

Ο εκδότης δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν σε εσάς, σε τρίτα μέρη ή/και στον εξοπλισμό σας ως αποτέλεσμα της σύνδεσής σας ή της χρήσης του ιστότοπου και παραιτείστε από οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του ως αποτέλεσμα.

Εάν ο εκδότης επρόκειτο να αποτελέσει αντικείμενο φιλικής ή νομικής διαδικασίας λόγω της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, μπορεί να στραφεί εναντίον σας για να λάβει αποζημίωση για όλες τις ζημίες, τα ποσά, τις καταδίκες και τα έξοδα που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτήν τη διαδικασία.


Άρθρο 6 - Υπερσυνδέσμους
 

Η δημιουργία από τους χρήστες οποιωνδήποτε συνδέσμων υπερκειμένου προς ολόκληρο ή μέρος του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από τον εκδότη. 

Ο εκδότης είναι ελεύθερος να αρνηθεί αυτήν την εξουσιοδότηση χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που ο εκδότης χορηγήσει την εξουσιοδότησή του, αυτή είναι σε κάθε περίπτωση μόνο προσωρινή και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία υποχρέωση αιτιολόγησης εκ μέρους του εκδότη.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμου προς άλλους ιστότοπους δεν δημοσιεύονται από τον εκδότη. Ο εκδότης δεν έχει δικαιώματα για το περιεχόμενο που υπάρχει στον εν λόγω σύνδεσμο. 


Άρθρο 7 - Συλλογή και προστασία δεδομένων

 

Τα δεδομένα σας συλλέγονται από την εταιρεία Hedonist Labs.

Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε όνομα, αριθμό αναγνώρισης ή σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία, ειδικά για τα φυσικά, φυσιολογικά, γενετικά, ψυχολογικά, οικονομικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά του στοιχεία.

Οι προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται κυρίως από τον εκδότη για τη διαχείριση των σχέσεων μαζί σας και, όπου ισχύει, για την επεξεργασία των παραγγελιών σας. 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα εξής:

- όνομα και επώνυμο

- διεύθυνση

- ηλεκτρονική διεύθυνση

- αριθμός τηλεφώνου

- ημερομηνία γέννησης 

- οικονομικά δεδομένα: ως μέρος της πληρωμής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Πλατφόρμα, καταγράφει οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με την πιστωτική κάρτα του χρήστη. 

 

Άρθρο 8 - Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και μη αναφοράς των δεδομένων σας

 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης: μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασής τους, να γνωρίζουν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, γράφοντας στη διεύθυνση email που αναφέρεται παρακάτω. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν από την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος, η Πλατφόρμα μπορεί να ζητήσει απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβειά του.
  • το δικαίωμα διόρθωσης: εάν τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει η Πλατφόρμα είναι ανακριβή, μπορούν να ζητήσουν την ενημέρωση των πληροφοριών·
  • το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων·
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από την Πλατφόρμα να περιορίσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις υποθέσεις που προβλέπονται από τον GDPR·
  • το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τις παραδοχές που προβλέπονται από τον GDPR·
  • το δικαίωμα στη φορητότητα: μπορούν να ζητήσουν από την Πλατφόρμα να τους δώσει τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δώσει για να τα διαβιβάσουν σε μια νέα Πλατφόρμα.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

10 Οδός της Ειρήνης 75002 ΠΑΡΙΣΙ  .

 

Ή με email, στη διεύθυνση:

info@hedonistlabs.co    

 

Οποιοδήποτε αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο έγκυρου υπογεγραμμένου εγγράφου ταυτότητας και να αναφέρει τη διεύθυνση στην οποία ο εκδότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον αιτούντα. Η απάντηση θα σταλεί εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Αυτή η προθεσμία ενός μηνός μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες εάν το απαιτεί η πολυπλοκότητα του αιτήματος ή/και ο αριθμός των αιτημάτων.

 

Επιπλέον, και από τον Ν. 2016-1321 της 7ης Οκτωβρίου 2016, τα άτομα που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν την τύχη των δεδομένων τους μετά τον θάνατό τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του CNIL: https://www.cnil.fr/.

 

Οι χρήστες μπορούν επίσης να υποβάλουν ένα παράπονο στο CNIL στον ιστότοπο του CNIL: https://www.cnil.fr

 

Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας πριν υποβάλετε καταγγελία στο CNIL, καθώς είμαστε στη διάθεσή σας για να επιλύσουμε το πρόβλημά σας. 

 

Άρθρο 9 - Χρήση δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες στοχεύουν στην παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας, τη βελτίωσή τους και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της Πλατφόρμας. Συγκεκριμένα, οι χρήσεις είναι:

 

- πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας από τον χρήστη·

- διαχείριση της λειτουργίας και βελτιστοποίηση της πλατφόρμας.

- εφαρμογή της βοήθειας χρήστη.

- επαλήθευση, αναγνώριση και έλεγχος ταυτότητας των δεδομένων που διαβιβάζονται από τον χρήστη·

- εξατομίκευση των υπηρεσιών με την προβολή διαφημίσεων με βάση το ιστορικό περιήγησης του χρήστη, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

- πρόληψη και ανίχνευση απάτης, κακόβουλου λογισμικού (κακόβουλο λογισμικό) και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας.

- διαχείριση πιθανών διαφορών με τους χρήστες.

- αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών, με βάση τις προτιμήσεις των χρηστών.

- οργάνωση των όρων χρήσης των Υπηρεσιών Πληρωμών.

 

Άρθρο 10 - Πολιτική διατήρησης δεδομένων

 

Η Πλατφόρμα διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για να σας παρέχει τις υπηρεσίες ή τη βοήθειά της. 

Στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο ή απαιτείται για την εκπλήρωση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων, την επίλυση διαφορών, την αποτροπή απάτης και κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων μας, ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας όπως απαιτείται, ακόμη και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή έχετε πλέον την ανάγκη να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 

Άρθρο 11- Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με τρίτους

 

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτες εταιρείες αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί υπηρεσίες πληρωμών, για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών, η Πλατφόρμα βρίσκεται σε επαφή με τρίτες τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες με τις οποίες έχει συνάψει συμβάσεις·

- όταν ο χρήστης δημοσιεύει, στις περιοχές δωρεάν σχολίων της Πλατφόρμας, πληροφορίες προσβάσιμες στο κοινό·

- όταν ο χρήστης εξουσιοδοτεί τον ιστότοπο τρίτων να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του·

- όταν η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών για την παροχή βοήθειας χρήστη, διαφήμισης και υπηρεσιών πληρωμής. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών, ως μέρος της εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών, και έχουν συμβατική υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών προστασίας δεδομένων.

- εάν απαιτείται από το νόμο, η Πλατφόρμα μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα για να δώσει συνέχεια σε αξιώσεις που υποβάλλονται κατά της Πλατφόρμας και να συμμορφωθεί με διοικητικές και νομικές διαδικασίες.

 

Άρθρο 12 - Εμπορικές προσφορές

 

Μπορεί να λάβετε εμπορικές προσφορές από τον εκδότη. Εάν δεν το θέλετε, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: info@hedonistlabs.co.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τους συνεργάτες του εκδότη για εμπορικούς σκοπούς αναζήτησης, εάν δεν το επιθυμείτε, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: info@hedonistlabs.co.

Εάν, όταν συμβουλεύεστε τον ιστότοπο, έχετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε συλλογή, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση και οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να συνιστά επίθεση στο απόρρητο ή τη φήμη των ατόμων. Ο εκδότης αρνείται κάθε ευθύνη ως προς αυτό.

Τα δεδομένα διατηρούνται και χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Άρθρο 13 - Cookies 

 

Τι είναι το «cookie»;

Ένα "Cookie" ή ανιχνευτής είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που τοποθετείται σε ένα τερματικό (υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.) και διαβάζεται, για παράδειγμα, όταν συμβουλεύεστε έναν ιστότοπο, διαβάζετε ένα email, εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε λογισμικό ή εφαρμογή για κινητά, ανεξάρτητα από ο τύπος του τερματικού που χρησιμοποιείται (πηγή: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να τοποθετηθούν στο τερματικό σας «cookies» από την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τον συγκεκριμένο ιστότοπο ή/και τρίτες εταιρείες.

Κατά την πρώτη περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, θα εμφανιστεί ένα επεξηγηματικό banner σχετικά με τη χρήση των «cookies». Από εκεί και πέρα, με τη συνέχιση της περιήγησης, ο πελάτης και/ή ο υποψήφιος πελάτης θα θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί και ότι έχουν αποδεχθεί τη χρήση των εν λόγω «cookies». Η συγκατάθεση που δίνεται θα ισχύει για περίοδο δεκατριών (13) μηνών. Ο χρήστης έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει τα cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του. 

 

Τυχόν πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρακολούθηση του όγκου, του τύπου και του μοτίβου της επισκεψιμότητας που χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο, για την ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξής του και για άλλους σκοπούς διαχείρισης και σχεδιασμού και γενικά για τη βελτίωση της υπηρεσίας που σας προσφέρουμε.

 

Τα ακόλουθα cookies υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο: 

 

Cookies Google :

- Google analytics: σας επιτρέπει να μετράτε το κοινό του ιστότοπου.
- Διαχειριστής ετικετών Google: διευκολύνει την εφαρμογή ετικετών σε σελίδες και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε ετικέτες Google.
- Google Adsense: Διαφημιστική εταιρεία Google που χρησιμοποιεί ιστότοπους ή βίντεο YouTube ως υποστήριξη για τις διαφημίσεις της. 
- Google Dynamic Remarketing: σας επιτρέπει να προσφέρετε δυναμική διαφήμιση με βάση προηγούμενες αναζητήσεις. 
- Μετατροπή Google Adwords: Εργαλείο παρακολούθησης διαφημιστικών καμπανιών Adwords. 
- DoubleClick: Διαφημιστικά cookie της Google για εμφάνιση banner.

 

Cookies Facebook :

- Facebook connect: σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Facebook.
- Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης Facebook: σας επιτρέπει να κάνετε like, κοινή χρήση, σχολιασμό περιεχομένου με λογαριασμό Facebook.
- Προσαρμοσμένο κοινό Facebook: σας επιτρέπει να αλληλεπιδράτε με το κοινό στο Facebook.

 

Μπισκότα Twitter :

- Κουμπί Twitter: σας επιτρέπει να μοιράζεστε και να εμφανίζετε εύκολα περιεχόμενο Twitter.
- Διαφήμιση Twitter: σας επιτρέπει να προβάλλετε και να στοχεύετε διαφημίσεις μέσω του διαφημιστικού δικτύου Twitter.

 

  

Η διάρκεια ζωής αυτών των cookie είναι δεκατρείς μήνες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, διαχείριση και διαγραφή «cookies», για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.


Άρθρο 14 - Φωτογραφίες και αναπαράσταση προϊόντων


Οι φωτογραφίες προϊόντων, που συνοδεύουν την περιγραφή τους, δεν είναι συμβατικές και δεν δεσμεύουν τον εκδότη.


Άρθρο 15 - Εφαρμοστέα νομοθεσία


Αυτοί οι όροι χρήσης του ιστότοπου διέπονται από το γαλλικό δίκαιο και υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας του εκδότη, με την επιφύλαξη ειδικής δικαιοδοσίας που προκύπτει από συγκεκριμένο νόμο ή κανονισμό.


Άρθρο 16 - Επικοινωνήστε μαζί μας


Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο ή σχετικά με τον ίδιο τον ιστότοπο, μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: info@hedonistlabs.co.